Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Home is where the heart is

Christian Corstanje

In samenwerking met Malou Sandig
NL

Events, impressies, updates, uitnodigingen, oproepen: ook voor Residency for the People lopen communicatie en promotie grotendeels via de socials. Je zou denken dat de ouderwetse website zo langzamerhand compleet overbodig is. Maar nee, zo simpel is het ook weer niet. Socials zijn gericht op de korte periode tussen het laatste event waar je bij was (of gemist hebt) en het volgende waar je zéker heen moet. Voor alles wat daarbuiten valt moet je al snel eindeloos scrollen. Re-enter de website… 

Met de open call Home is where the ♥ is zochten we iemand die voor RftP een online thuis wilde ontwerpen, een plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Iemand die geen professionele webontwerper was, maar wel overweg kon met html, css of WordpRess – of iemand zonder technische kennis maar met geweldige ideeën voor de RftP site. De aanmelding van de 22-jarige Christian uit Tilburg sprong eruit: hij had nooit een website gebouwd, maar in zijn opleiding aan het ROC had hij wel geleerd hoe je een voorstel maakt! 

Zijn plan was opgebouwd volgens de 5 W’s en 1 H: wat wie waarom waar wanneer, en hoe? Hij had nagedacht over de huisstijl en had het logo van RftP verwerkt in zijn voorstel. Maar wat het selectiecomité vooral trof, was zijn motivatie: “Ik wil me richten op de betekenisvolle aspecten van mijn vak. Door me in te zetten voor RftP, kunnen jullie anderen inspireren om in actie te komen en meer uit zichzelf te halen. Daar haal ik dan weer voldoening uit. Daarnaast zou deze residency voor mij leerzaam zijn omdat ik nog niet eerder een WordPress website heb gebouwd, en tenslotte wil ik mensen leren kennen die dezelfde passie delen als ik.” 

Tijdens de eerste sessie bespraken we met Chris wat er zoal op de RftP site thuis hoorde en hoe hij het vorm zou kunnen geven. Chris was gewend aan zakelijke opdrachtgevers met een bescheiden voorstellingsvermogen en hier zat hij ineens tussen de ontwerpers die het ene wilde idee na het andere opperden. “Als we nou eens alles laten beginnen bij de mensen?” “Ja! Dat je via de portretten navigeert naar de projecten!” Chris kreeg carte blanche maar we waren het erover eens dat de mensen van RftP een prominente plek zouden moeten krijgen. 

Omdat Chris geen ervaring had met html of WordPress, koppelden we hem aan Malou Sandig, web-wijze DEA student met behoefte aan een break. Zij ging Chris helpen bij de technische realisatie van het ontwerp. Nanne op ’t Ende begeleide het proces door Chris te helpen om de structuur van de site op te zetten, en af en toe te vragen hoe het ervoor stond.  Het werd juli, mensen gingen op vakantie, kwamen weer terug, het werd augustus. “Hoe staat het met de website Chris?” “Ik moet nog een keer afspreken met Malou, maar het gaat de goede kant op.” Wat Nanne niet wist, was dat Malou Chris op weg had geholpen, maar dat hij toch echt zelf wilde leren werken met WordPress. De hele zomer was hij ermee bezig, telkens als hij niet hoefde te werken bij de Beekse Bergen… 

Begin september belde Nanne toch maar weer eens op. “Hoe staat het ervoor Chris?” “Nou, ik ben bijna klaar; ik zal je een link sturen, dan kan je het zien.” “Oh, super. Dan kun je de site binnenkort presenteren!” “Ja, maar ik ga wel volgende week op reis.” “Oh, hoe lang blijf je weg dan?” “Twee maanden.” Een paar dagen later presenteerde Chris in de bar in de Kerkstraat zijn compleet functionerende ontwerp, dat veel beter en completer was geworden dan we hadden durven dromen. Alles wat we hoefden te doen was de site vullen met verhalen over de residency’s – en de mensen.

Chris zit op dit moment ergens in Spanje, als hij nog niet onderweg is naar Zweden. Hij zal er niet bij zijn als de website die hij heeft ontworpen live gaat, maar als hij terugkomt vieren we een klein feestje. Hij heeft iets bijzonders gepresteerd, en hij mag best weten dat we trots op hem zijn – en op de website die hij voor ons heeft gemaakt. Big thanks natuurlijk voor Malou, die Chris wegwijs maakte in WordPress en verschillende technische features realiseerde voor www.residencyforthepeople.com. Check it out! 

EN

Events, impressions, updates, invitations, open calls: for Residency for the People too, socials are the main platform for communication and promotion. You would think that the old-fashioned website has become superfluous by now. But no, its not quite that simple. Socials are aiming at the short period between the last event you attended (or missed) and the next that you just have to go to. Anything outside that timeframe demands endless scrolling. Re-enter the website…

With the open call Home is where the ♥ is we were looking for someone who wanted to design an online home for RftP, a place where past, present and future come together. Someone who is not a professional web designer but knows their way around html, css or WordPress – or someone without technical skills but with amazing ideas for the RftP site. The application of 22-year-old Christian van Corstanje from Tilburg really stood out: he had never built a website, but his studies at the ROC had certainly taught him how to make a proposal!”

His plan was set up according to the 5 W’s and 1 H: what who why where when, and how? He had been thinking about the company branding and had used the RftP logo in his proposal. But what struck the selection committee most of all, was his motivation: “I want to focus on the meaningful aspects of my work. By doing this job for RftP, I can help you inspire other people to get more out of their lives. And that would be rewarding for me too. At the same time, this residency would be really instructive, because I never built a WordPress website before, and finally, I would like to meet people who share the same passion.”

At the first session, we discussed with Chris what might belong to the RftP website and how he could design it. Used to corporate clients with modest imagination, Chris suddenly found himself surrounded by designers who came up with one wild idea after another. “What if we took the people as a starting point for the whole thing?” “Yes! You could use the portraits to navigate to the projects!” Chris got carte blanche, but we all agreed that the people of RftP should have a prominent place on the site.

Because Chris didn’t have any experience with html or WordPress, we matched him with Malou Sandig, a web-savvy DEA student who could do with a break. She was going to assist Chris with the technical realisation of the design. Nanne op ’t Ende guided the project by helping Chris set up the site structure, and by calling occasional how things were going. July came around, people were leaving on holiday, they returned, August came around. “How is the website coming along, Chris?” “I will need to meet with Malou again, but we’re getting there.” What Nanne didn’t know, was that Malou had pointed Chris in the right direction, but that he really wanted to learn how to use WordPress himself. He worked at it all through the summer, whenever his job at the Beekse Bergen allowed him to…

Early September, Nanne figured he might call again. “How are things going, Chris?” “Actually, I’m almost finished. I will send you a link, so you can see for yourself” “Great! So you can come over one of these days to present the site?” “Yes I can, except that I’m leaving for a holiday next week.” “I see, and how long will you be gone?” “For two months.” A few days later, in the bar at the Kerkstraat, Chris presented his fully operational design, which exceeded all our expectations. All we had to do now was fill it with stories about the residencies – and the people.   

At the moment of writing, Chris is somewhere in Spain, if he isn’t on his way to Sweden that is. He won’t be there when the website he designed goes live, but when he gets back, we’ll throw him a little party. He did something special, and he should know we’re proud of him – and of the website he made for us. Big thanks of course to Malou, who showed Chris around in WordPress and created several technical features for www.resdencyforthepeople.com. Check it out!