Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

The Unblock Workshop – Unblockierte Verstärker

Stijn op de Macks

NL

Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat neurodiverse mensen niet zoveel extra barrières hoeven te overwinnen? Wat zijn de voorwaarden voor hen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Ontwerper François Chambard onderzoekt deze en soortgelijke vragen in een reeks neurodiverse ontwerpworkshops die aansluiten bij het programma van Residency for the People. Voor de eerste editie, de Unblock Workshop, ontvingen drie deelnemers een aantal standaard blokken met de simpele opdracht: maak er iets van!”

In een toelichting zegt François: “Wij geloven dat neurodiverse mensen standaard ontwerpers zijn en dat het ontwerpveld kan profiteren van hun talent en bijdrage. De samenleving raakt langzaamaan gewend aan het idee dat neurodiversiteit veel meer aanwezig is dan we denken. De rollen worden omgedraaid, sommige werkgevers en scholen beginnen te begrijpen dat er niet slechts één manier is om te werken en te leren en dat onconventionele stemmen en benaderingen gehoord en meegenomen moeten worden. We willen neurodiverse mensen een platform bieden om hun unieke zelf te uiten en dat zich aanpast aan hun behoeften en capaciteiten. Niet andersom.”

Ontwerpen en maken bieden een ideale taal: ze worden individueel beoefend en collectief gewaardeerd en begrepen. Tijdens praktische workshops zoeken we uit hoe deelnemers design kunnen gebruiken als tool om te zijn wie je bent en om te maken wat voor jou betekenisvol is. Deelnemers worden uitgenodigd (maar niet verplicht) om hun ervaringen als neurodiverse mens in het dagelijks leven te delen, en hoe ze de manier waarop ze de wereld zien en vormgeven beïnvloeden.

In de workshop Unblock kregen drie residenten basis houten blokken (15x15x15 cm) en werden ze uitgenodigd om ze eigen te maken. Alle traditionele maakmethoden werden aangemoedigd (doe-het-zelf, ambacht, bricolage, collage, enz.), evenals meer interpretatieve (verhalen vertellen, fotografie, reizen, enz.) waarvoor niet noodzakelijk een fysiek object nodig was. De drie deelnemers toonden een ongelooflijke mate van zelfbeschikking, vaardigheden en onafhankelijkheid. Af en toe was er gerichte technische ondersteuning nodig voor het maken van de stukken. Iedereen begon met dezelfde blokken, die ze kregen, en iedereen eindigde met verschillende resultaten die spreken met persoonlijke interesses en gevoeligheden, maar op de een of andere manier allemaal verbonden zijn met een onzichtbare draad.

Stijn op de Macks 

Stijn op de Macks is een neurodiverse maker met een onmiskenbare authenticiteit. Onder de firmanaam Uppenmasch AG Elektrotechnik bouwt hij onder andere prachtige lampen, stekkerdozen, testers, versterkers, lichtorgels en papierversnipperaars uit grotendeels gevonden materialen. Daarnaast knapt hij plastic kuipstoelen op in zijn eigen werkplaats, en draait hij deephouse als dj Traxx. Tijdens de Unblock Workshop bouwde hij een prachtige mp3-versterker waar hij uiteindelijk 13 dagen aan werkte. 

“Ik hoefde er niet lang over na te denken: ik had nog luidsprekers liggen, en ik wilde de blokken gebruiken om ze daarin onder te brengen. Met vier blokken heb ik twee torens gemaakt die met elkaar verbonden zijn door een achterwand, waarop aan de kant van de luidsprekers de twee versterkers zijn gemonteerd. Aan de andere kant heb ik de twee transformatoren gemonteerd, veilig gekapseld.”

Het apparaat ziet er uit als een kruising tussen een bouwvakkersradio en een sinterklaassurprise – ruige functionaliteit met onweerstaanbare charme. Op de achterkant staan de technische specificaties. 230 V/50 Hz, Max 120 VA/ 0,52 A. “De twee versterkers zijn Velleman kits, K4003,” licht Stijn toe, “met elk een PHILIPS TDA 2616 stereo versterker, links en rechts, met 2x15W nominaal. Met twee versterkers en zes luidsprekers haal ik een vermogen van 60W in totaal. Die opzet wilde ik al vanaf het begin.”

De audio-aansluiting is een 3,5mm audiojack, die aan de achterkant verbonden is. Daar vind je ook een stekkerdoos, een aansluiting voor een lichtorgel, diverse schakelaars waaronder de Hauptschalter, en de aanduiding Made in Eindhoven, NL, City of Light. Op de voorkant staat de naam van het ontwerp: Unblockierte Verstärker. Een gele sticker maant ons om anderhalve meter afstand te houden, een corona-aandenken dat heel toepasselijk fungeert als een soort waarschuwing voor hoogspanning. 

Stijn zelf oogt onverstoorbaar, als hij tijdens een tussentijdse presentatie een demonstratie geeft, en vertelt wat er nog aan het apparaat mankeert: “De potentiometer voor het volume is te licht, die moet ik vervangen door een zwaardere. En de hoge tonen zijn te sterk, er moeten andere speakers in. Maar dan moet ik twee nieuwe blokken hebben.” “Dat zal geen probleem zijn,” zegt François, die een hele stapel kubussen achter de hand heeft. Als begeleider van de Unblock Workshop heeft hij aan Stijn een makkelijke deelnemer: “Hij wist al heel snel wat hij wilde maken met de kubussen, en hij werkt in zijn eigen werkplaats – ik hoef hem niet te helpen, maar het is mooi om hem te zien werken en met hem te praten over de versterker.” 

Lucas Maassen is een fan van Stijns werk. “Ik vind al zijn ontwerpen fantastisch, ik heb er ook een paar gekocht. Liefst zou ik ze allemaal in huis halen.” Tijdens de eindpresentatie, op 3 juli, verzorgde DJ Traxx een set op de Unblockierte Verstärker, met het volume op een bescheiden niveau. “Kan hij niet harder Stijn?” vroeg Lucas. “Jawel,” had Stijn geantwoord, “maar dan kunnen de gasten geen fatsoenlijk gesprek meer voeren!” Een andere versterker van Uppenmasch AG Elektrotechnik staat in het café aan de Kerkstraat en is eigendom van Lucas. Maar de Unblockierte is niet te koop: die houdt Stijn zelf voor de volgende dj set. 

EN

How can we organise society in such a way that neurodiverse people won’t need to overcome so many extra barriers? What are the conditions for them to discover and develop their own talents? Designer François Chambard is investigating these and similar questions in a series of neurodiverse design workshops that connect to the programme of Residency for the People. For the first edition, the Unblock Workshop, three participants received a couple of standard blocks with the simple assignment: make something out of them!”

In an explanation, François says: “We believe that neurodiverse people are designers by default and that the design field can benefit from their talent and contribution. Society is slowly getting used to the idea that neurodiversity is far more present than we think. The tables are turning, some employers and schools starting to understand that there is not only one way to work and learn and that unconventional voices and approaches should be heard and included. We want to provide a platform to neurodiverse people to express their unique selves and that adapts to their needs and abilities. Not the other way round.”

Design and making provide an ideal language: they are individually practiced and collectively appreciated and understood. During practical workshops, we figure out how participants can use design as a tool to be who you are and to make what is meaningful to you. Participants are invited (but not required) to share their experiences as a neurodiverse human in day-to-day life, and how they influence the way they see and shape the world.

In the Unblock workshop, three residents were provided basic wooden blocks (15x15x15 cm) and were invited to make them their own. All traditional making methods were encouraged (DIY, craft, bricolage, collage, etc.) as well as more interpretative ones (storytelling, photography, travel, etc.) not necessarily requiring the production of a physical object. The three participants demonstrated an incredible level of self-determination, skills and independence. Occasionally pointed technical support was necessary for the making of the pieces. Everyone started with the same blocks, provided to them, and everyone ended up with different results that speak to personal interests and sensibilities, yet somehow are all connected with an invisible thread.

Stijn op de Macks

Stijn op de Macks is a neurodiverse maker of undeniable authenticity. Under the company name Uppenmasch AG Elektrotechnik he builds the most wonderful lamps, power strips, testers, amplifiers, light organs and paper shredders, mainly from scavenged materials. He also patches up plastic bucket seats in his own workshop, and plays deephouse as DJ Traxx. During the Unblock Workshop, he built a beautiful mp3-amplifier that eventually took him 13 days to finish.

“The idea came spontaneously: I still had some speakers lying about, and I wanted to use the blocks to house them. So I took four blocks and turned them into two towers, connected by a back panel with two amplifiers mounted on them at the speaker side. On the other side, I mounted the two transformers, safely capsulated.” 

The set looks like a site radio disguised as a home-made fathers day gift – rugged functionality paired with irresistible charm. On the back side you’ll find technical specifications like 230 V/50 Hz, Max 120 VA/ 0,52 A. “The two amplifiers are Velleman kits, K4003,” Stijn explains, “each coupled with a PHILIPS TDA 2616 stereo amplifier, left and right with 2x15W nominal. With two amplifiers and six speakers I can generate a total of 60W. That was my goal from the start.”

The audio-connection is a 3.5mm audio jack, connected at the backside. That’s where you also find a power strip, a light organ connection, several switches including the Hauptschalter, and the indication Made in Eindhoven, NL, City of Light. The frontside sports the name of the design: Unblockierte Verstärker. A yellow sticker urges us to keep a safe five-feet distance, a covid-reminder that appropriately doubles as some kind of high-voltage danger warning. 

Stijn himself seems imperturbable when he demonstrates the amplifier at an interim presentation, and points out the points of improvement: “The potentiometer for the volume is too light, I need to replace it by a heavier one. And the high tones are too dominant, I should put in new speakers. But I’ll need two new blocks for that.” “That won’t be a problem,” says François, who keeps a whole pile of cubes in reserve. As the guide of the Unblock Workshop, he doesn’t need to give Stijn much support. “He knew almost right away what he wanted to make with the blocks, and he has hi sown workshop at home – I don’t need to help him, but I really enjoy watching him work and talk about the amplifier with him.” 

Lucas Maassen is a fan of Stijn’s work. “I think al his designs are fantastic. I bought several of them. I would buy them all if I could.” During the final presentation on July 3, DJ Traxx played a set on the Unblockierte Verstärker, with the volume dialed down to modest levels. “Can’t it play any louder Stijn?” Lucas asked. “Sure it can,” Stijn replied, “but if I turn it up, the guests can’t have a decent conversation anymore.” The Residency for the People bar at the Kerkstraat has its own Uppenmasch AG Elektrotechnik amplifier, owned by Lucas. But the Unblockierte is not for sale: Stijn is keeping it for his next DJ set.