Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM | Check out our open calls for residencies or visit us at Kerkstraat 1 | Open Thu-Sun from 5PM til 1PM |

Quarantaine Sessions – Impossible Skateboards

Niels Swinkels (2004) & Mike van den Tillaar (2004)

In samenwerking met Onomatopee Projects
NL

Niels en Mike zijn beiden 15 jaar oud en zitten – als het geen corona crisis is – bij elkaar in de klas op het St. Lucas in Eindhoven. Door de lockdown is de school nu natuurlijk gesloten. De twee vrienden zijn beiden fanatieke skaters en zodoende hebben ze een tijd terug het plan opgevat om skateboards te gaan produceren. Eerst zelf de decks persen en ze vervolgens bedrukken met hun eigen grafische ontwerpen. Het nodige technische Youtube-vooronderzoek is al verricht, maar zie het dan nog maar eens allemaal in de praktijk te brengen. Deelnemen aan Residency for the People leek Niels en Mike daarom een uitgelezen mogelijkheid. “Dit is een goede kans om meteen goed te beginnen omdat we nu de tijd hebben, coaching en een goed bedrag wat we erin kunnen steken.”

Mike van den Tillaar (2004) en Niels Swinkels (2004) studeren allebei aan de creatieve opleiding St. Lucas en skaten minimaal één keer per week op het Stadhuisplein in Eindhoven. ‘Die plek kennen echt álle Eindhovense skaters’, legt Niels uit. Geïnspireerd door verschillende elementen op het plein – een rood bankje, een bronzen beeld en een parkeergarage – bedrukten de jongens hun eigen skateboards met digitale ontwerpen. In één maand tijd hebben zij met RftP hun droom om zelf boards te produceren werkelijkheid gemaakt. En misschien plant het wel een zaadje voor iets veel groters! Geïnspireerd door YouTube tutorials wisten Mike en Niels deels wat hen te wachten stond. Het persen van decks zou geen makkelijke opgave worden. Maar in een tijd waarin ook zij tijdens de lockdown thuis moesten werken, was daar juist nu ruimte en tijd voor. Zij wisten: wij gaan ons eerste, eigen skateboard produceren en voorzien van ons unieke, grafische handschrift. Inmiddels ligt er een houten board in Niels’ zijn slaapkamer. Voor zijn webcam komt het object in beeld. ‘Mijn moeder vertelde over het project’, legt hij uit. ‘En toen dacht ik: “Ik ga me daarvoor opgeven, samen met Mike.” Het skateboard is nog niet helemaal af zoals je ziet, maar we gaan hem snel afronden.’ 

Liza Voetman: Wisten jullie van te voren al wat jullie te wachten stond met RftP?

Niels Swinkels: Nou, aangezien Mike en ik al skateboards wilden maken, zei mijn moeder: “Nu krijg je er begeleiding bij.” Toen dachten we: “Dat gaan we proberen. Daar kunnen we ons wel voor opgeven.”

Liza Voetman: Dus eigenlijk kwam het ideaal uit: jullie hadden al een gedeelde droom om skateboards te produceren en toen waren er – midden in de crisis – ineens begeleiding, tijd en financiële middelen?

Mike van den Tillaar: Ja, Niels kwam met het idee en heeft ons opgegeven, ik vond het meteen leuk. We kregen snel te horen dat we mee mochten doen.

Niels Swinkels: Eerst moesten we natuurlijk gaan onderzoeken hoe we het gingen aanpakken. We zijn met zijn drieën samen gaan zitten en een heel plan gaan uitwerken.

Mike van den Tillaar: We zijn begonnen met het maken van mallen en hebben daarvoor de vorm van een skateboard gepakt. Het hout hebben we onder en bovenop gelegd en daar vormen van gemaakt: door er gewichten op te leggen, met een houten plank ertussenin. Zo zouden we de vorm van een skateboard krijgen.

Niels Swinkels: We hopen natuurlijk dat we met dit project nóg een skateboard kunnen maken. Het ligt eraan of het hout deze maand nog geleverd kan worden. Maar, voor het eerste board dat we ooit hebben gemaakt, ging het écht goed.

Liza Voetman: Hebben jullie het board al getest?

Niels Swinkels: Nog niet. Hij is wel stevig, maar waarschijnlijk, als je er op gaat skaten, breekt hij toch na een paar keer. We willen sowieso samen doorgaan als dit project met Lucas voorbij is. We willen dan meer de touwtjes in eigen handen nemen. Mike en ik skaten echt al heel lang samen, en nu maken we het board zelf: dat is echt vet. Dat geeft een apart gevoel.

Mike van den Tillaar: Ik zou het wel vaker willen doen. Het was nu fijn dat er iemand was waar je vragen aan kon stellen en je niet alles helemaal zelf hoefde uit te vogelen. Dat er iemand was die begeleiding bood.

Liza Voetman: Kennen jullie Onomatopee, de kunstruimte waarmee Lucas RftP heeft opgezet?

Niels Swinkels: Die kenden we eigenlijk niet, maar daar is een samenwerking mee. Als het goed is, komt daar een tentoonstelling. We wisten in het begin niet dat die er zou komen, maar het is heel fijn. Daar komen meer mensen die de boards kunnen gaan zien. Als we er verder in willen gaan, willen mensen de boards misschien wel kopen. Het zijn echt boards waarop je kunt skaten, als ze goed stevig zijn. En de prints op de boards hebben we ook zelf gemaakt.

Mike van den Tillaar: Daar zijn we trots op. We hebben het Stadshuisplein gekozen in Eindhoven.

Niels Swinkels: Je hebt daar de ingang van de parkeergarage en een bronzen standbeeld. Daarvan heeft Mike ontwerpen gemaakt. Ik heb het rode bankje gekozen dat er staat en een beeld aan de muur van het plein. Als je in Eindhoven woont herken je die elementen zeker.

Liza Voetman: Heeft RftP jullie anders laten nadenken over het ontwerpen van designs en producten?

Niels Swinkels: Lucas en werkplaatsmeester hout Jeroen Wand die ons hielp met persen, hadden andere ideeën dan wij. Wij vonden het echt belangrijk dat de dingen die wijzelf voor ogen hadden, zouden gebeuren. We zijn wel bij onszelf gebleven. Zij dachten dat we prints gingen maken met verschillende kleuren hout, die je dan in elkaar moest leggen. Wij wilden de prints echt digitaal maken en op de desks drukken. Het was wel even lastig om te zeggen van: “Ja, hé. Eigenlijk willen we dit niet.”

Mike van den Tillaar: Ik ontwerp vaak op mijn computer. Het was leuk om na te denken wat we vanuit daar op een skateboard wilden zenden. Wat het ook écht betekent. We hebben alles zelf gemaakt. Andere bedrijven gebruiken machines. Bijna alles is met de hand gemaakt, behalve het persen, dat kun je niet met de hand doen.

Liza Voetman: Als jullie veel boards gaan produceren en je onderscheidt jezelf nu met handwerk, hoe zien jullie die groei dan voor je? Verandert het je handschrift?

Niels Swinkels: We willen er vooral gewoon mee doorgaan. We willen meer gaan doen en zelf andere prints gaan maken, daar zijn we heel veel mee bezig.

Mike van den Tillaar: Ook met het maken van promovideos dat je op het board aan het skaten bent en trucs doet. Daar kan ik bijvoorbeeld animaties van maken. En we blijven sowieso doorgaan en contact houden, Niels en ik!

EN

Niels and Mike are both 15 years old and – if not for the corona crisis – they would be sitting together in the classroom at St. Lucas in Eindhoven. Due to the lockdown, the school is now of course closed. The two friends are both avid skaters and that is why they came up with the plan to produce skateboards some time ago. First press the decks yourself and then print them with your own graphic designs. The necessary technical YouTube preliminary research has already been done, next step: how to roll this plan into reality. Niels and Mike therefore thought that participating in Residency for the People was an excellent opportunity. “This is a good chance to start right away because we now have the time, the coaching and a good amount of money we can put into it”.  

Mike van den Tillaar (2004) and Niels Swinkels (2004) both study at the creative vocational academy St. Lucas and they skate at least once a week at the Stadhuisplein (City hall square) in Eindhoven. ‘Absolutely every skater from Eindhoven knows that place,’ Niels explains. Inspired by different elements at the square – a red bench, a bronze statue and a parking garage – the boys printed digital designs on their own skate boards. With RftP they made their dream come true to produce boards themselves. And perhaps it plants a seed for something much bigger! Inspired by YouTube tutorials, Mike and Niels had some idea of what they might expect. Pressing the decks wouldn’t be an easy challenge. But since they too were forced to work from home during the lockdown, there was plenty of space and time for it. They knew: we are going to produce our own first-ever skateboard, decorated in our unique, graphic style. Today, there is a wooden board in Niels’ bedroom. The object appears in front of his webcam. ‘My mother told me about the project,’ he explains. ‘And I thought: “I’m going to apply, together with Mike.” As you can see, the skateboard isn’t completely ready yet, but we’re about to finish it.’

Liza Voetman: Did you know in advance what you were getting into with RftP?

Niels Swinkels: Well, because Mike and I already wanted to make skateboards, my mom said: “Now at least you’ll get some advise.” Thats when we thought: “Lets give it a try. This is something we can apply for.”

Liza Voetman: So actually this was the ideal outcome: you already shared a dream to produce skateboards and then suddenly – right in the middle of the crisis – you received advise, time and financial means?

Mike van den Tillaar: Right, Niels came with the idea and signed us up, I liked it from the start. We soon heard that we were selected.

Niels Swinkels: Of course we had to research first how to go about it. We sat down with the three of us and started working out this whole plan.

Mike van den Tillaar: We began by making the molds based on the form of an existing skateboard. We put wood underneath and on top of it and made shapes from it: by putting weights on it, with a wooden board in between. That should give us the shape of a skateboard.

Niels Swinkels: Of course we hope to make another skateboard with this project. It depends if the wood can still be delivered this month. But for the first board we ever made, it went really, really well.

Liza Voetman: Have you already tested the board?

Niels Swinkels: Not yet. It is solid alright, but when you skate on it, it will probably break after a couple of times. When this project with Lucas if over, we want to go on together anyhow. We want to take matters more in our own hands. Mike and I have been skating together for a really long time, and now were making our own board, that’s so wicked. It feels really special. 

Mike van den Tillaar: I would like to do it more often. It was really nice to have someone you could ask things this time, not having to figure out everything all by yourself. That there was someone who offered advice.

Liza Voetman: Do you know Onomatopee, the art space where Lucas set up RftP?

Niels Swinkels: We didn’t really know it, but there is a collaboration with them. If it all works out, there should be an exhibition there. In the beginning, we didn’t know there would be one, but it’s really cool. It will attract more people who will be able to see the boards. If we want to continue in this direction, perhaps people want to buy the boards. They are really good for skating, if they are strong enough. And the prints on the boards were made by us too.

Mike van den Tillaar: We’re proud of it. We chose the Stadhuisplein in Eindhoven.

Niels Swinkels: It has that entrance to the parking garage and a bronze statue. Mike made designs from them. I picked the red bench thats there and a statue on the wall along the square. If you live in Eindhoven, you’re sure to recognise those elements.

Liza Voetman: Did RftP change your way of thinking about making designs and products?

Niels Swinkels: Lucas and the wood workshop assistant Jeroen Wand, who helped us press the board, both had different ideas than we. To us it was really important that the things we imagined, would actually happen. We stayed true to ourselves. They thought we would make the prints with wood of different colours that you would have to piece together. We really wanted to make digital images and print them on the desks. It was a bit hard to be like: “Yo, hey! Actually, we don’t want this.”

Mike van den Tillaar: I often design things on my computer. It was fun to think about what we wanted to take from there and transfer it to a skateboard. What it really means. We made everything ourselves. Other companies use machines. Almost everything is hand-made, except the press-moulding, you can’t do that by hand.

Liza Voetman: If you would produce a lot of boards and handcraft is what sets you apart, how do you imagine that growth? Would it change your handwriting?

Niels Swinkels: We mainly just want to continue this. We want to do more and make new prints ourselves, we’re working on that a lot.

Mike van den Tillaar: We’re also busy making promo videos with you skating on the board and doing tricks. I can turn that into an animation for example. And we will keep going anyway and stay in touch, Niels and me!